§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie internetowej makishop.pl.
 2. W Regulaminie następujące pojęcia mają poniższe znaczenie:
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.makishop.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom.
  • Sprzedawca – Artur Bielak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artur Bielak,
   z siedzibą w Dopiewie, ul. Kasztanowa 26, NIP: 821-241-48-39, email: kontakt@makishop.pl
  • Towary – produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu.
  • Dni robocze–dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie z zastrzeżeniem,
  że niepodanie danych może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 3 Płatności

 1. Informacje o przedmiotach dostępnych w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych, z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wybranej metody wysyłki. Ostateczna cena
  z uwzględnieniem kosztów wysyłki określana jest w procesie składania zamówienia.

§ 4 Realizacja zamówienia

 1. Szacunkowy czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru. W przypadku towarów ze statusem ‘Na stanie’ czas wysyłki wynosi do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia dla towarów ‘Na zamówienie’ wynosi do 21 dni roboczych.
 2. Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 3. Zamówienie zostaje anulowane, jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

§ 5 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

 1. Klient będący konsumentem (tj. osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
 2. Formularz zwrotu należy załączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany towar musi być kompletny.
 4. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru. Koszty zwrotu towaru (wysyłki) do Sklepu ponosi Klient.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 2. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta
  o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail: kontakt@makishop.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

§ 7 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów,
  w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.